Urbanisme

Desenvolupem figures de planejament general i derivat. Redactem instruments de gestió urbanística.
-Modificacions de plantejament general
-Plans de Millora, espacials i parcials
-Reparcel·lacions
-Convenis urbanístics
-Projectes d’urbanització

Arquitectura

Comptem amb una llarga trajectòria en projectes d’obra nova i rehabilitació d’una gran varietat d’usos:
-Residencials
-Sanitaris
-Edificis corporatius i oficines
-Retail
-Industrials
-Espais públics
-Cases a mida

Enginyeria

Desenvolupem projectes d’instal·lacions específics, o pels nostres edificis. Legalitzem instal.lacions i activitats amb qualsevol tipus de complexitat ambiental. Treballem l’eficiència energètica en l’obra nova, en edificis passius o en edificis existents.
-Càlcul d’instal·lacions
-Llicències ambientals i activitats
-Legalitzacions
-Càlcul PHPP
-LEAD development
-MEP design

Arquitectura
tècnica

Assumim tots els rols i les competències de l’arquitecte tècnic des del projecte a l’obra. Integrem tots els serveis en els nostres projectes o els desenvolupem en encàrrecs específics d’empreses i institucions
-Amidament, pressupostos i due diligence
-Seguretat i salut, estudis i coordinació
-Direcció d’execució material
-Control de qualitat
-ITEs, informes i peritatges
-Construct management

Interiorisme

Caracteritzem els espais interiors del nostres edificis per projectar una imatge, uns valors i ajudar a transmetre sensacions de confront, d’austeritat, de sofisticació…
-Aplicació i disseny de manuals d’estil corporatius.
-Disseny de conjunt de mobiliari i equipament interior.
-Projectes de re-caracterització d’espais.
-Estudis cromàtics